תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר

תנאי השימוש באתר

השימוש באתר זה הנו באחריות המשתמש בלבד.

שימוש במידע שבאתר זה שהינו מידע אינפורמטיבי בלבד, איננו מהווה יעוץ מקצועי מכל מין וסוג שהוא ומצריך בדיקה נוספת ויעוץ אישי ספציפי.
שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.
האתר לא יישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה.

מטבע הדברים אין לראות באתר זה ו/או במצוין ו/או בנקלט הימנו משום חוות דעת ו/או ייעוץ מכל מין וסוג שהוא.
כל הנעזר ו/או משתמש באינפורמציה הכלולה באתר זה עושה כן על אחריותו בלבד.

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים (להלן – "אתרי צד ג'"), בהם אין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה.
האתר לא יהיה אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי האתר לאותם אתרים,
לרבות למידע הכלול בהם, או למפעלי האתר ולמוצרים המוצעים בהם.

מנהלי ו/או בעלי האתר, הכותבים, המפעילים וכל נושאי תפקיד אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה,
תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע הנמצא באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד.

שימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.